przebieg przyczyny i skutki powstania warszawskiego

Katalog znalezionych fraz

smakując, próbując -- dieta mojego syna

Temat: Do tych, co pisali zerówkę. I nie tylko.
... krótkich pytań. Przyczyny chrztu Polski, przyczyny i skutki unii lubelskiej, konfederacji barskiej, powstania warszawskiego i Solidarności. doszły mnie słuchy, że w drugiej sali mieli m.in. opisać przebieg Rewolucji Francuskiej, ale nie...
Źródło: mlodzipolonisci.fora.pl/a/a,199.html



Temat: Powstanie listopadowe (1830-31)
1. Przyczyny wybuchu powstania: a) antypolska polityka cara Mikołaja I - dążenie do likwidacji królestwa b) groźba użycia armii królestwa przeciwko Belgom c) groźba dekonspiracji sprzysiężenia podchorąży 2. Wybuch powstania. Wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada w pośpiechu i bez przygotowania. Wywołali je podchorążowie z Piotrem Wysockim na czele. Na jego czele stanęli początkowo przeciwnicy. Gdy powstanie zaczęło się rozszerzać sejm zdetronizował cara i ogłosił je narodowym-w grudniu 1830 roku. Oznaczało to wybuch wojny polsko-rosyjskiej. 3. Przebieg działań wojennych. W lutym w 1931 roku armia rosyjska wkroczyła do królestwa i ruszyła na Warszawę. W bitwach pod Grochorem i Stoczkiem została powstrzymana. Następnie armia Polska przeszła do kontrofensywy zwyciężając pod Dębem Wielkim i Ganiami. O losach powstania przesądziła klęska pod Ostrołęką w maju na skutek nieudolności gen. Jana Skrzyneckiego. We wrześniu Rosjanie zdobyli Warszawę a w październiku ostatnie oddziały opuściły królestwo. 4. Skutki powstania. - likwidacja autonomii królestwa (konstytucji, sejmu, armii, budżetu) - zamknięcie polskich uniwersytetów w Warszawie i Wilnie - rusyfikacja szkolnictwa - konfiskata majątków i deportacja wgłąb Rosji - likwidacja klasztorów katolickich i kościoła grekokatolickiego
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4626


Temat: Pomoc w opracowaniu zagadnień na Poprawkę
Witam czy mógłby mi ktoś pomóc opracować zagadnienia ? 1.Pierwsza wojna światowa,przyczyny,ważne pojęcia i skutki,traktat wersalski 2.Odrodzenie państwa polskiego - ważne daty,koncepcje niepodległościowe zaborców i Polaków. 3.Powstanie ZSSR - najważniejsze pojęcia,nazwiska 4.Świat po I wojnie światowej,kryzys gospodarczy,Liga narodów. 5.Powstanie faszyzmu w Niemczech i we Włoszech. 6.Gospodarka Polski po I wojnie światowej - kryzys,reformy Grabskiego. 7.Polska polityka równowagi. 8.Kampania wrześniowa - agresja Niemiec i ZSSR na Polskę,daty,miejsca bitew,osoby 9.Polacy pod okupacją niemiecką i radziecką. 10.Przebieg wojny w Europie, co Niemieckie, co Radzieckie. 11.Konferencje Wielkiej Trójki - decyzje. 12.Działalność rządu Polskiego w Londynie. 13.Jak powstała władza komunistyczna w okupowanej Polsce ? 14.Porozumienie z ZSRR - układ Sikorski - Majski 15.Katyń,holocaust. 16.Działalność Armii Krajowej w okupowanej Polsce. 17.Powstanie Warszawskie - daty,przyczyny,skutki. 18.Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce po II Wojnie światowej. 19.Stalinizm w Polsce 20.Gospodarka w Polsce po II Wojnie światowej. 21.Migracje ludności po II wojnie światowej. 22.Konstytucja PRL. 23.Wydarzenia z 1956r,1968r,1970r,1980r,przyczyny i skutki. 24.Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla walki o suwerenność narodu Polskiego. 25.Porozumienie sierpniowe 26.Powstanie i działalność "Solidarności" 27.Stan wojenny - daty,osoby 28.Jesień narodów,przyczyny,skutki,ważne osoby. 29.Porozumienia "okrągłego stołu" 30.Pierwsze demokratyczne wybory. EGZAMIN MA FORMĘ TESTU.ZALICZENIE MIN.50...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=11904


Temat: Egzamin
4. Rozbiory: przyczyny, przebieg, skutki 5. Obrady Sejmu Wielkiego, konstytucja 3-go maja 6. Powstanie kościuszkowskie, Targowica 7. Księstwo Warszawskie, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe 8. Pierwsza wojna światowa, walka i granicę wschodnią,...
Źródło: mlodzipolonisci.fora.pl/a/a,155.html


Temat: Hira - powstania
na Kraków 24.III.1794 – przysięga Kościuszki 4.IV.1794 – bitwa pod Racławicami 17.IV.1794 – wybuch powstania w Warszawie 7.V.1794 – Uniwersał Połaniecki 10.V.1794 – przyłączenie się Prus 10.X.1794 – bitwa pod Maciejowicami 16.XI.1794 – kapitulacja Skutki: - trzeci rozbiór Polski Listopadowe: Przyczyny: - chęć zjednoczenia całej Polski i osiągnięcia niepodległości Przebieg: 29-30.XI.1830 – wybuch 25.I.1831 – początek wojny z Rosją 1831 – bitwy pod Stoczkiem, Dobrem, Wawrem i Białołęką 25.II.2831 – bitwa pod Grochowem 1831 – Dębe Wielkie, Iganie V.1831 – bitwa pod Ostrołęką 8.IX.1831 – kapitulacja Warszawy Skutki: - statut organiczny - zniesienie sejmu i wojska polskiego - liczne emigracje Krakowskie: Przyczyny: - chęć zjednoczenia i uzyskania niepodległości Przebieg: 1846 – rabacja galicyjska II.1846 – opanowanie Krakowa przez powstańców i utworzenie Rządu Narodowego Skutki:...
Źródło: lowielun.info/viewtopic.php?t=1491


Temat: historia
Powstanie listopadowe: przyczyny: przykład skutecznej walki Greków i Belgów o niepodległość oraz rewolucja lipcowa we Francji (1830); przypuszczenia o chęci użycia wojsk polskich przez Mikołaja I do tłumienia powstania belgijskiego; mobilizacja armii i aresztowania – zagrożeniem wykrycia spisku podchorążych (na czele Piotr Wysocki). 29/30 listopada 1830 w Warszawie poczatek powstania. Ksiązę Konstanty wraz z wojskiem wycorfał się z miasta i podążył w ... stolica skapitulawała. W 1832 car wprowadził nowy ustrój Kr. Polskiego (armia i sejm zniesione, zostały administracja, jezyk polski jako urzedowy, odtrebny skarb i Bank Polski. Uczestnicy powstania udało się na emigracje) ... najkrwawsze rozruchy odbywają się w okręgu tarnowskim, gdzie zniszczonych zostaje około 90% dworów, po upadku powstania władze brutalnie tłumią bunt chłopów, a przywódca rabacji Jakub Szela zostaje przesiedlony na Bukowinę. Następstwem powstania w 1846 było zlikwidowanie Rzeczpospolitej Krakowskiej. W 1848 w zaborze pruskim i austriackim powołano polskie komitety narodowe. Powstanie styczniowe: przyczyny: zmniejszenie wpływów polistopadowej emigracji, klęska Rosji w wojnie krymskiej, manifestacje patriotyczne, 1862: reformy Wielopolskiego, branka (styczeń 1863). Przebieg: 1860 rozpoczeły się w Warszawie masowe demonstracje. 1861 wprowadzono stan wojenny. 8.04.1861 100 osób zginęło w wyniku walk. Opinia publiczna podzieliła się na białych (nie wierzyli w zwycięstwo) i czerwonych (dązyli do powstania). W 1862 zaczęły odbywać się tajne spotkania czerwonych. Wkrótce powstało podziemne państwo polskie. Rosjanie postanowili zorganizować masową brankę. Komitet Centralny podjął decyzje o powstaniu (22.01.1863) Komitet przekształcił się w Rząd Narodowy i ogłosił manifest. Wzywał cały naród do walki. Potem powtanie przybrało charakter wojny partyzanckiej. Biali przyłaczyli się do powstania. Oddziałom powstańczym brakowało broni. Walki powstańcze ustały zimą 1864. Skutki: ogromne straty w ludziach, konfiskaty majątków, odebranie wszelkich ustępstw autonomicznych, zaniechanie walki zbrojnej na wiele lat, uwłaszczenie chłopów prowadzące do tworzenia się nowoczesnego...
Źródło: ihnajlepsza.fora.pl/a/a,216.html


Temat: MATURA ??? Zdasz napewno ! Zobacz !
-24.Powstanie kościuszkowskie. -25.Powstanie listopadowe.Geneza i przyczyny upadku. -26.Powstanie warszawskie.Przyczyny ,przebieg i ocena. -27.Geneza i rozwój przywilejów szlacheckich w Polsce. -28.Pytania maturalne. -29.Rola Łokietka w odbudowie państwa Polskiego. -30.Szlachecki ruch egzekucyjny w ... papiestwem (polityka Bolesława Śmiałego) -44."Wielka Emigracja"-ugrupowania i programy. -45.Zanalizuj konsekwencje społeczno-gospodarcze rewolucji przemysłowej na ziemiach -Polski.(XIX/XXw.) -46.Przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego. -47.Starożytność- daty -48.Walka o granicę wschodnią państwa Polskiego po I wojnie ... osiągnięcia europejskiego średniowiecza. -58.Powstanie USA -59.Rozwój i zasięg reformacji na zachodzie Europy. -60.Rewolucja burżuazyjna w Anglii. -61.Rola kościoła w średniowieczu. -62.Rosja za panowania Piotra I. -63.Starożytność - pojęcia -64.Konfederacja pokojowa w ... -74.Geneza II wojny światowej -75.Kazimierz Wielki (1333-1370) -Polityka wew. i zagraniczna. -76.Klęska Wrześniowa -77.Konflikt cesarstwa z papiestwem (spór o inwestyturę) -78.Królestwo polskie w przeddzień powstania styczniowego -79.Kryzys szlacheckiego parlamentaryzmu, jego przejawy i konsekwencje w życiu politycznym polski wXVII i XVIII w. -80.Kształtowanie się demokracji szlacheckiej. -81.Kształtowanie się społeczeństwa feudalnego w Europie zachodniej. -82.Kultura epoki baroku -83.Odzyskanie niepodległości -84.Opisz powstanie i działalność Rządu Polskiej Rzeczypospolitej na emigracji w okresie II wojny światowej -85.Polityka zagraniczna Jagiellonów w latach 1447-1572 -86.Powstanie Listopadowe -87.Powstanie styczniowe -88.Powstanie warszawskie (l.VIII-2.X. 1944). -89.Przemiany społeczno - gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1831 - 1848. -90.Przyczyny wybuchu I wojny światowej -91.Reformacja a kościół katolicki w polsce w XVI wieku. -92.Reformacja i kontrreformacja -93.Reformacja w europie w XVI wieku .Wojny religijne . -94.Rewolucja ... w XIX i XX wieku -99.Ruch egzekucyjny. -100.Skutki wojen polskich w XVII wieku -101.Sprawa polska podczas I wojny światowej -102.Sprawa polska w czasie II wojny św. -103.Starożytne cywilizacje. -104.Stosunki polsko- krzyżackie ... obronna Polski we wrześniu 1939r. i bitwa warszawska. -111.Ziemie polskie po upadku powstania listopadowego -112.Zjednoczenie Włoch -113."Złoty wiek" w Polsce (XVIw) -114.Związki Polski z Litwą.
Źródło: forum.suple.us/viewtopic.php?t=8637